2011, ജനുവരി 22, ശനിയാഴ്‌ച

എനിക്കേറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സിനിമകൾ:-അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ.

സിനിമയെന്ന മാദ്ധ്യമത്തോടുള്ള ഇഷ്ടക്കൂടുതൽ കാരണം ഒരു സിനിമാപ്രവർത്തകനായി മാറിയ എന്നോട് ഏതു സിനിമയാണ്‌ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമെന്ന് ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ,ദയവായി ഇത്തരമൊരു ചോദ്യം എന്നോട് ചോദിക്കരുത് എന്നായിരിക്കും എന്റെ ഉത്തരം.
ഇഷ്ടപ്പെട്ട സിനിമകൾ ഇല്ലാത്തത്കൊണ്ടല്ല,മറിച്ച് ആ വകുപ്പില്‍ പെടുന്നവ അനവധിയുള്ളതുകൊണ്ടാണ്.ഓന്നാം കിടയിൽ പെട്ട നൂറ് കണക്കിന്നുള്ള ചിത്രങ്ങൾ ‘ഞാൻ മുമ്പേ ഞാൻ മുമ്പേ’യെന്ന മുറവിളികൂട്ടി മുന്നോട്ട് തള്ളുന്നു.
ഇവയിൽ ഏതിനെയൊക്കെ പുറം തള്ളണം,സ്വീകരിക്കണം എന്നതാണ്‌ പ്രശ്നം.
ഇഷ്ടപ്പെട്ട സംവിധായകർതന്നെയുണ്ട് നിരവധി-ഗ്രിഫിത്ത്,ഐസൻസ്റ്റൈൻ,ഫ്രിറ്റ്സ്ലാങ്ങ്,മുർണോ,ഡ്രേയർ,ചാപ്ലിൻ,റെനുവ,ത്രുഫോ,ബെർഗ് മാൻ,അന്തോണിയോണി,
വീഡെർബെർഗ്,സത്യജിത്ത് റേ,കുറോസവ,ബുനുവൽ,ഗൊദാർദ്ദ്,കൊക്തോ,കനറ്റെ ഷിൻഡോ,ഫോർഡ്,
ഇസ്ത്വാൻ ഗാൽ,പൊളാൻസ്കി,മിക്ലോസ് യാൻസ്കോ,ചുക്രായ്,അന്ദ്രേവായ ദാ,ഫെല്ലിനി.ഡിസീക്ക,ഷബ്രോൾ,
ദുസാൻ മകാവ്യേവ്,സ്കോളിമോവ്സ്കി,ഒഷീമ,ഹിച്ച്കോക്ക്,ഗ്ലാബർ റോച്ച,മിലോസ്ഫോർമേൻ,യാൻ നെമക്,
സ്റ്റാൻലി ക്രേമർ,കുബ്രിക്,ബ്രസ്സോഗ്,അലൻ റെനെ,പസോലിനി,ബെല്ലാച്ചിയോ,ബെർതലൂച്ചി- ഇനിയുമുണ്ട് അനവധിപേരുകൾ.ഇവരിൽ ആരുടെ ചിത്രങ്ങളാണ്‌ തെരഞ്ഞെടുക്കുക.

ഐസൻസ്റ്റൈന്റെ ‘ബാറ്റില്ഷിപ്പ് പോടെംകിനോ’,‘ഇവാൻ ദി ടെറിബിളോ’,‘ജനറൽ ലൈനോ’ -ഏതാണ്‌ കൂടുതൽ മെച്ചം?ത്രൂഫോയുടെ ‘ജൂൾ ആന്റ് ജിസോ’,‘ഫോർ ഹഡ്രഡ് ബ്ലോസോ’ഏതാണ്‌ കൂടുതൽ ഇഷ്ടം?

ബെർഗ് മേന്റെ‘സൈലൻസ്’,‘വെർജിൻ സ്പ്രിങ്ങ്’,‘വൈൽഡ് സ്ട്രാബറീസ്’,‘ടച്ച്’,‘മജീഷ്യൻ’വിന്റെർ ലൈറ്റ്“സവ്ന്ത് സീൽ‘ ഇവയിൽ ഏതിനോട് എനിക്ക് കൂടുതൽ മമത?അന്തോണിയോണിയുടെ ലവന്ത് റയോ,റെഡ് ഡെസർട്ടോ,ലെനൊട്ടേയോ ഏതാണ്‌ കൂടുതൽ മെച്ചം?

വീഡർബെർഗിന്റെ റാവൻസ് എൻഡ്,എൽ വീരാമാഡിലാൻ ഇവയിൽ ഏതാണ്‌ കൂടുതൽ നല്ലത്?

സത്യജിത്രേയുടെ പഥേർപാഞ്ചാലി,അപര്‍ സൻസാർ,അപരാജിത ജൽസാഘർ,ദേവി,ചാരുലത,സോനാർകെല്ല -ഏതിനോടാണ്‌ എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം?

കുറോസവയുടെ റാഷോമോണോ,ലോവർ ഡെപ്ത് സൊ ,സെവൻ സാമുരായിയോ ഏതാണ്‌ ആദ്യം മനസ്സിൽ വരുന്നത്?

ബുനവലിന്റെ നസരീനിനോ,ക്രിമിനൽ ലൈഫിനോ,വിറിദിയാനായ്ക്കോ ഏതിനാണ്‌ കൂടുതൽ മാർക്ക് നല്കുക?

ഗൊദാർദ്ദിന്റെ ബൗട് ദെ സൂഫിളിനോ,ഉൻഫെസേ എസ്ത് ഉൻഫെസേയ്ക്കോ,പീർലെഫൗവിനോ,വിൻഡ് ഫ്രം ദി ഈസ്റ്റിനോ ഏതിനാണ്‌ കൂടുതൽ പ്രാമുഖ്യം നല്‍കുക?

കൊക്തോവിന്റെ ബ്യൂട്ടി ആന്റ്ദി ബീസ്റ്റോ,ഓർഫിയോ,ടെസ്റ്റമന്റ്ദെ ഓർഫായോ,ലെ പേരന്റ് ടെറിബിളോ ഏതാണ്‌ കൂടുതൽ നല്ലത്?

ഗാലിന്റെ കറണ്ടോ,ഡെഡ് ലാന്റ്സ്കേപ്പോ,ഫാല്ക്കന്‍സോ ഏതാണ്‌ തമ്മിൽ ഭേദം?

യാൻസ്കോയുടെ റൗണ്ടപ്,റെഡ്സാം ഇവയിൽ ഏതാണ്‌ മറ്റേതിനേക്കാൾ മെച്ചം?

വായ്ദയുടെ കനാൽ,ആഷസ് ആന്റ് ഡൈമണ്ട്സ്,ഹണ്ടിങ്ങ് ഫ്ളൈസ് ഇവയിൽ ഏതാണ് തെരഞ്ഞെടുക്കുക?

പോളിസ്ക്കിയുടെ നൈഫ് ഇൻ ദി വാട്ടറിനോ,ബ്ലോ അപ്പിനോ,സാബ്രിസ്കീ പോയിന്റിനോ ഏതിനാണ്‌ മുൻ തൂക്കം നകുക?

ഫെല്ലിനിയുടെ ഐ വിറ്റലോണിയോ,റോമായോ,ലാ സ്ട്രാഡയോ,അമർകോഡോ,81/2ഓ ഏതാണ്‌ മഹത്തരം?

ഡിസീക്കയുടെ ബൈസിക്കിൾ തീവ്സോ അദ്ദേഹം എഴുതുകയും അഭിനയിക്കുകയും ചെയ്ത ഹലോ എലിഫന്റോ-ഏതിനാണ്‌ കൂടുതൽ സ്ഥാനം?

ഷബ്രോളിന്റെ കസിൻസ്,ലെബോസെർഷ,ലവ് ഇൻ ദി ആഫ്റ്റർനൂൺ ഇവയിൽ ഏതാണ്‌ ഓർമ്മയിൽ നില്ക്കുന്നത്?

മകാവ്യോവിന്റെ സ്വച്ച്ബോർഡ് ഓപ്പറേറ്ററോ,മിസ്റ്റസീസ് ഓഫ് ഓർഗാനിസമോ ഏതാണ്‌ മുമ്പിൽ നില്ക്കുന്നത്?

ഒഷീമയുടെ ബോയി,ഡെത്ത്ബൈഹാങ്ങിങ്ങ് ഇവയിൽ ഏതാണ്‌ കൂടുതൽ ഉന്നതം?

ബ്രസ്സോങ്ങിന്റെ പിക്പോക്കറ്റ്,ജെന്റിൽ ക്രീചർ,ഔഹസാർഡ്,ബൽത്തസർ,മുഷേത്,വാർ ഈസ് ഓവർ -ഇതിൽ ഏതാണ്‌ കാലത്തിന്റെ സീമകളെ അതിക്രമിക്കാൻ പോന്നത്?

റെനയുടെ ഹിറോഷിമാ മോൺ അമോർ,ലാസ്റ്റ് ഈയർ ഇൻ മറീൻബാദ്,മുറിയൽ, -ഇതിൽ ഏതാണ്‌ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മെച്ചപ്പെട്ട കൃതി?

ഹിച്ച്കോക്കിന്റെ ദി മാൻ ഹ്യു ന്യു ടു മച്ച്,റിയർ വിന്റോ,വെര്‍ട്ടിഗോ റോപ്,ബേർഡ്സ് ഇവയിൽ ഏതാണ്‌ ഒന്നാമത് സ്ഥാനത്തിന്നർഹം?

അല്ലെങ്കിൽ വുമൺ ഓഫ് ദി ഡ്യൂൺസ പോലെയുള്ള ഒരു ചിത്രത്തെ ചാപ്ലിന്റെ ലൈംലൈറ്റുമായോ ദി കിഡ്ഡ്മായോ ,ഗോൾ ഡ്റഷു മായോ എങ്ങിനെ താരതമ്യപ്പെടുത്തും?

ഇല്ല,ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ചിത്രത്തിന്റെ എഴുതുന്നത്പോകട്ടെ അങ്ങണെ ഒരു ചിത്രത്തിന്റെ പേര് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് പോലും അസാദ്ധ്യമാണെനിക്ക്.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: